અરજી કર્યાની તારીખ સમાપ્ત થઈ ગયેલ છે.

ક્રમ જગ્યાનું નામ નિયમો
1 સહાયક મહામાત્ર (ગુજરાતી)
2 સહાયક મહામાત્ર (હિન્દી)
3 પ્રકાશન અધિકારી
4 સંપાદક
5 સહાયક મહામાત્ર (કચ્છી)
expand_less