ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીની તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૩ ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ ૧૧ માસના કરાર આધારિત ભરતી પરીક્ષાનું પરિણામ

ક્રમ વિગતો લાયક/ગેરલાયક
1 સંપાદક
2 પ્રકાશન અધિકારી
3 સહાયક મહામાત્ર (હિન્દી)
4 સહાયક મહામાત્ર (ગુજરાતી)
5 સહાયક મહામાત્ર (કચ્છી)
expand_less